За превенция на агресията


Изх. № РУО1-17453/18.07.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, е необходимо да поместите на електронните страници на поверените Ви институции приложената информация, както следва:

За детските градини и училищата
:

1.    Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

2.    Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

Само за училищата:

1.    Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Приложения:

1.    Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2.    Информация за същността на всеки един вид социална услуга

3.    Практически насоки за действия при инцидент

4.    Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Copyright@2016 ДГ №197 "Китна градина" София All Right Reserved
дизайн ИнфорМер - Мария Войнова.